Obchodné a reklamačné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu Lestech.sk (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkmi, ktorí nakupujú prostredníctvom tohto e-shopu.

1.2 Predávajúci: Názov: Vlastimil Šiška – LESTECH Adresa: Krúšovská 4646/78, Topoľčany IČO: 33674515 DIČ: SK1234567890 IČ DPH: SK1234567890

1.3 Zákazník je každá fyzická osoba, ktorá používa eshop.estech.sk a uskutočňuje cez neho nákupy.

1.4 Tieto Podmienky sú platné a účinné pre všetky objednávky vytvorené prostredníctvom eshop.lestech.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Vlastimil Šiška – LESTECH , IČO: 33674515, Vozokany 62, 956 05 Radošina

DIČ: 1020448099

IČ DPH: SK 1020448099

Prevádzka: Krušovská 4646/78, 95501 Topoľčany

Telefón: +421 918 421 282

Email: lestech@lestech.sk

Kontakt na správcu e-shopu: +421 908 786 144

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2.Objednávky a platby

2.1 Zákazník môže objednávať produkty prostredníctvom e-shopu Lestech.sk. Objednávka sa považuje za záväznú v okamihu, keď Zákazník potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ a Predávajúci ju potvrdí e-mailom.

2.2 Zákazník je povinný uhradiť cenu za objednané produkty v súlade s platobnými možnosťami uvedenými v e-shope Lestech.sk.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny produktov a poplatky za dopravu. Tieto zmeny neovplyvňujú ceny a poplatky už potvrdených objednávok.

3.Doprava a dodanie

3.1 Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednané produkty Zákazníkovi v čo najkratšom možnom termíne a na adresu uvedenú Zákazníkom pri objednávke.

3.2 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodania spôsobené nepredvídanými okolnosťami, ako je napríklad dopravná nehoda, štrajk, prírodná katastrofa a iné sily vyššej moci.

4. Reklamácie a vrátenie tovaru

4.1 Zákazník má právo reklamovať vadné produkty zakúpené prostredníctvom e-shopu Lestech.sk. Ak je produkt vadný alebo nezodpovedá objednanému tovaru, Zákazník má právo na jeho opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

4.2 Zákazník je povinný reklamovať vadný tovar čo najskôr po jeho odhalení, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. Reklamáciu je potrebné uviesť písomne a obsahovať dostatočné informácie o vade produktu a objednávke.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na odborné posúdenie reklamácie a v prípade potreby môže požiadať Zákazníka o dodatočné informácie alebo dôkazy týkajúce sa reklamovaného tovaru.

4.4 V prípade oprávnených reklamácií bude Predávajúci postupovať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a ponúkne Zákazníkovi opravu, výmenu produktu alebo vrátenie peňazí podľa dohody s Zákazníkom.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Predávajúci spracúva osobné údaje Zákazníkov v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov na webovej stránke eshop.lestech.sk

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto Podmienky sú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke Lestech.sk a nahradzujú všetky predchádzajúce podmienky a dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom týkajúce sa nákupu prostredníctvom e-shopu eshop.lestech.sk.

6.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto Podmienok musia byť písomne dohodnuté medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

6.3 Pre akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok má právomoc súd príslušný pre sídlo Predávajúceho.

7. Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

7.1 Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, stratu zisku, stratu údajov alebo iné nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody spôsobené používaním alebo nemožnosťou používať produkty zakúpené prostredníctvom e-shopu Lestech.sk.

7.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným používaním alebo zneužitím osobných údajov Zákazníka zo strany tretích strán.

7.3 V prípade, že zákon vylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť Predávajúceho voči Zákazníkovi, takéto obmedzenie alebo vylúčenie sa vzťahuje na maximálnu možnú miery stanovenú platnými zákonmi.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Predávajúcim a Zákazníkom a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, zmluvy a porozumenia týkajúce sa predmetu týchto podmienok.

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k týmto podmienkam musia byť vyjadrené písomne a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.

8.3 Ak by sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok ukázalo ako neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvňuje to platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.

8.4 Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Týmto sú ustanovené obchodné a reklamačné podmienky pre e-shop eshop.lestech.sk. V prípade akejkoľvek nejasnosti alebo otázky sa prosím obráťte na naše kontaktné údaje uvedené na webovej stránke eshop.lestech.sk.