Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre eshop.lestech.sk:

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady”) vysvetľujú, ako prevádzkovateľ internetového obchodu Lestech.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ”, “my”, “nás”) zbiera, spracúva a chráni osobné údaje zákazníkov (ďalej len “Vy”, “vás”, “zákazník”) v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

1.2 Prevádzkovateľ: Názov: Vlastimil Šiška – LESTECH Adresa: Krúšovská 4646/78, Topoľčany IČO: 33674515

 1. Zbieranie a spracúvanie osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ môže zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov od zákazníkov:

 • Identifikačné údaje (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo)
 • Údaje o nákupe (objednávky, faktúry, informácie o produktoch)
 • Údaje o platbe (platobné karty, bankové spojenie)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)

2.2 Osobné údaje sa zbierajú za účelom spracovania a realizácie objednávok, komunikácie s vami ohľadom vašich objednávok a poskytovania relevantných informácií o našich produktoch a službách.

2.3 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na základe potreby vykonať zmluvné záväzky voči vám.

 1. Použitie a zverejnenie osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje budú použité výlučne na účely, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách, a nebudú zdieľané s tretími stranami, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Dodávatelia a služby tretích strán, ktorí nám poskytujú podporné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu (napríklad doručovateľské spoločnosti).
 • Orgány verejnej moci alebo právne subjekty, ak to vyžaduje platné právo alebo na ochranu našich práv a záujmov.

3.2 Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim spolupracujúcim partnerom, ktorí nám pomáhajú poskytovať služby, ako napríklad platobné brány, poskytovatelia služieb zasielania e-mailov, analytické nástroje a podobne. Títo partneri majú povinnosť chrániť vaše osobné údaje a používať ich iba v súlade s našimi pokynmi a platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov.

3.3 Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov v týchto krajinách.

 1. Uchovávanie a ochrana osobných údajov

4.1 Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, pre ktoré boli zhromaždené, a to v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

4.2 Prevádzkovateľ prijíma primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo neoprávneným zverejnením. Tieto opatrenia zahŕňajú bezpečnostné opatrenia na úrovni hardvéru, softvéru a sieťového prostredia, ako aj riadenie prístupu a fyzickú bezpečnosť.

4.3 Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam prevádzkovateľ nemôže zaručiť stopercentnú bezpečnosť prenosu údajov cez internet. Akékoľvek prenosy údajov sú na vlastné riziko zákazníka.

 1. Vaše práva

5.1 Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, opraviť nesprávne údaje, obmedziť spracúvanie, namietať proti spracúvaniu, vymazať osobné údaje a získať kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte.

5.2 Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5.3 Pre realizáciu svojich práv alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných spôsobov:

 • Email: eshop@lestech.sk
 • Pošta: Vlastimil Šiška – LESTECH, Krúšovská 4646/78, Topoľčany

5.4 Ak máte sťažnosti na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

 1. Súhlas

6.1 Vysvetlili sme vám účely a spôsob spracovania vašich osobných údajov v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Tým, že používate náš e-shop a poskytujete nám svoje osobné údaje, vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami.

6.2 Vašu informovanú súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Týmto sú ustanovené Zásady ochrany osobných údajov pre e-shop Lestech.sk. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať. Vaša ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a snažíme sa zabezpečiť, aby vaše údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi a najvyššími bezpečnostnými štandardmi.

[grw id="16317"]