Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru
prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.lestech.sk

(ďalej len „Podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare).Prevádzkovateľom internetového obchodu prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.lestech.sk je Vlastimil Šiška, zapísaný do Živnostenského registra Obvodného úradu v Topoľčanoch, číslo živnostenského registra 406-4232, IČO 33674515, miesto podnikania Vozokany 62, DIČ SK 1020448099, IČ DPH SK 1020448099, bankové spojenie: VÚB Banka, číslo účtu: 686943192/0200 (ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.    Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou Vlastimil Šiška - LESTECH, v postavení predávajúceho, a tretími subjektmi pri výkone podnikateľskej činnosti predávajúceho, a to na základe kúpnej zmluvy, v ktorej došlo k odkazu na tieto OP (ďalej len ako „kúpna zmluva“). Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s uvedenými OP oboznámil a s ich obsahom súhlasí.

2.    Odchýlne písomné ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve alebo jej prílohách majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP. Pokiaľ však nie je v kúpnej zmluve alebo ich prílohách výslovne uvedené odchýlne ustanovenie alebo pokiaľ platnosť niektorých ustanovení OP nie je kúpnou zmluvou alebo jej prílohou vylúčená alebo inak modifikovaná, potom platia pre ostatné vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto OP.

3.    Každú zmenu OP oznámi spoločnosť Vlastimil Šiška - LESTECH kupujúcemu najneskôr dva mesiace pred dňom, keď má táto zmena nadobudnúť účinnosť, a to písomne alebo e-mailom. Kupujúci je oprávnený najneskôr jeden mesiac pred dňom účinnosti zmeny OP zmenu odmietnuť a kúpnu zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou v dĺžke jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede spoločnosti Vlastimil Šiška - LESTECH Pokiaľ kupujúci zmenu neodmietne do dňa stanoveného vyššie, platí, že so zmenou OP súhlasí. Na tento dôsledok spoločnosť Vlastimil Šiška - LESTECH kupujúceho v oznámení o zmene OP obzvlášť upozorní. K zmenám OP spoločnosť Vlastimil Šiška - LESTECH pristúpi vždy len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.lestech.sk (ďalej len „Internetová stránka“ v príslušnom gramatickom tvare) kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Internetovej stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu zobrazujúcu nákupný košík. Obsah formuláru (druh a počet konkrétneho tovaru) môže Kupujúci meniť kliknutím na príslušné červené /krížik/ a zelené /šípka/ políčka v sekcii Nákupný košík. Kliknutím na ikonu OBJEDNAŤ Kupujúci potvrdí druh tovaru, jeho cenu a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Rekapitulácia objednávky, ktorú odosiela systém Kupujúcemu automaticky, nie je potvrdením objednávky.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu lestech@lestech.sk

Článok 3
Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Internetovej stránke ako cena=kúpna cena tovaru. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.

3.2 V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho, resp. V sídle jeho obchodných partnerov uvedených v záložke Kontakty je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

 1. doručenie tovaru kuriérskou službou – náklady na dodanie tovaru do miesta určenia je Kupujúci povinný uhradiť:
  - v prípade platby na základe faktúry, na bankový účet Predávajúceho, náklady na dodanie tovaru sú súčasťou fakturovanej sumy (cena tovaru + náklady na dopravu)
  - v prípade platby na dobierku, náklady na dodanie tovaru sa stávajú splatné okamihom dodania tovaru kuriérskou službou, k rukám kuriéra

  Náklady na dodanie tovaru:
  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 5 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 4+0= 4 Eur
  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 5 kg + platba na dobierku = poplatok 4+1= 5 Eur

  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 15 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 5+0= 5 Eur
  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 15 kg + platba na dobierku = poplatok 5+1= 6 Eur

  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 50 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 9+0= 9 Eur
  - doručenie zásielky kuriérom do hmotnosti 50 kg + platba na dobierku = poplatok 9+1= 10 Eur

  - doručenie zásielky kuriérom hmotnosti vyššej ako 50 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 12+0= 12 Eur
  - doručenie zásielky kuriérom hmotnosti vyššej ako 50 kg + platba na dobierku = poplatok 12+1= 13 Eur

 2. doručenie tovaru prostredníctvom predávajúceho = osobné doručenie našou firmou do miesta určenia vo výške 10.00 € je Kupujúci povinný uhradiť:
  - v prípade platby na základe faktúry, na bankový účet Predávajúceho, náklady na dodanie tovaru sú súčasťou fakturovanej sumy (cena tovaru + náklady na dopravu)
  - v prípade platby na dobierku, náklady na dodanie tovaru sa stávajú splatné okamihom dodania tovaru predávajúcim, k rukám predávajúceho, príp. ním poverenej osoby

 3. osobné prevzatie v našej prevádzke v topoľčanoch – náklady na dodanie tovaru do miesta určenia vo výške 0.00 € je Kupujúci povinný uhradiť:
  - v prípade platby na základe faktúry, na bankový účet Predávajúceho, náklady na dodanie tovaru sú súčasťou fakturovanej sumy (cena tovaru + náklady na dopravu)
  - v prípade platby na dobierku, náklady na dodanie tovaru sa stávajú splatné okamihom dodania tovaru predávajúcim, k rukám predávajúceho, príp. ním poverenej osoby

 4. doručenie tovaru Slovenskou poštou, a.s. – náklady na dodanie tovaru vo výške 0.00 € je Kupujúci povinný uhradiť:
  - v prípade platby na na základe faktúry, na bankový účet Predávajúceho, náklady na dodanie tovaru sú súčasťou fakturovanej sumy (cena tovaru + náklady na dopravu)
  - v prípade platby na dobierku, náklady na dodanie tovaru sa stávajú splatné okamihom dodania tovaru Slovenskou poštou, a.s., k rukám príslušného zodpovedného pracovníka Slovenskej pošty, a.s.

  Náklady na dodanie tovaru:
  - doručenie zásielky Slovenskou poštou, a.s. do hmotnosti 5 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 2+0= 2 Eur
  - doručenie zásielky Slovenskou poštou, a.s. do hmotnosti 5 kg + platba na dobierku = poplatok 2+1= 3 Eur

  - doručenie zásielky Slovenskou poštou, a.s. do hmotnosti 10 kg + platba vopred na základe faktúry = poplatok 3+0= 3 Eur
  - doručenie zásielky Slovenskou poštou, a.s. do hmotnosti 10 kg + platba na dobierku = poplatok 3+1= 4 Eur

  - zásielky hmotnosti nad 10 kg doručujeme iba kuriérom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu sumy platenej na úhradu nákladov spojených s dodaním tovaru. Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru. Podmienky poskytnutia zľavy uvedie Predávajúci na Internetovej stránke.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, alebo odovzdaním hotovosti k rukám kuriéra, predávajúceho, zodpovedného pracovníka Slovenskej pošty, a.s. podľa Podmienok. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okrem uvedenej zmluvnej pokuty má Predávajúci právo na náhradu zákonných úrokov z omeškania z na úhradu všetkej škody, ktoré mu porušením povinnosti Kupujúceho vznikne.

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia faktúry Predávajúceho Kupujúcemu alebo okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu, ak Podmienky neustanovujú inak.

3.5. Ak kúpna cena (vrátane DPH) presahuje sumu 3.000 € je Kupujúci do troch dní od doručenia zálohovej faktúry povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške 1/2 kúpnej ceny tovaru. Úhrada zostatku Kúpnej ceny sa spravuje podľa čl. 3 ods. 3.3..

Článok 4
Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, uvedenej v potvrdení Predávajúceho o prijatí objednávky podľa čl. 2 ods. 2.2. Podmienok . Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola uzatvorená Kúpna zmluva.

4.2 V prípade uvedenom v ods. 3.5 Podmienok začína lehota na dodanie tovaru plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha pripísaná na účet Predávajúceho.

4.3 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi alebo príslušnému zodpovednému pracovníkovi Slovenskej pošty, a.s. alebo Predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predávajúcim uskutočniť dodanie tovaru, a túto skutočnosť vyslovene uviesť a popísať v písomnom dodacom liste. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu alebo Predávajúci s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

Článok 5
Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa. Zoznam podnikateľov určených na odstraňovanie vád vybraných tovarov počas záručnej doby, servisné strediská:

Vlastimil Šiška, Krušovská 4646/78, 95501 Topoľčany, tel. 0918 421 282

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

5.5 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

6.2 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho, tým od kúpnej zmluvy odstupuje, a do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia oznámenia mu vrátiť cenu alebo zálohu zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

6.3 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

Článok 7
Poistenie

7.1 Predávajúci nie je povinný pri dodávke tovaru tento tovar poistiť.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

8.3 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.4 Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá vznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri využití internetového obchodu prevádzkovaného prostredníctvom Internetovej stránky.

8.5 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.
Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“)
upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených Kupujúcim

v zmysle Všeobecných obchodných podmienok na tovar dodávaný Predávajúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.


1. Reklamácie vadného tovaru

1.1 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.

1.2 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od Predávajúceho Kupujúcim.

1.3 Ak pre daného výrobcu, alebo daný produkt je zverejnené servisné stredisko, Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku v súlade s čl. 5, ods. 5.3 Všeobecných obchodných podmienok

1.4 Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:

 1. nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia,
 2. musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave)
 3. tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom.

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť Kupujúcemu na jeho náklady.

1.5 Kupujúci doručí predávajúcemu chybný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. Ku každému kusu chybného tovaru musí byť priložený sprievodný list chybného tovaru.

2. Odstránenie chýb tovaru v rámci záruky

2.1. V prípade, že Kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, Predávajúci vykoná odstránenie vady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia vadného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je Predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha Predávajúcemu.

2.2. Uznaním reklamácie tovaru nevzniká Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku vady tovaru.

2.3. Pokiaľ Predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je vadný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude Kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku Kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

3. Osobné prevzatie tovaru

3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodaného tovaru. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave

4.1. Kupujúci ako príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa dodacieho listu, resp. faktúry, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.

4.2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu alebo zamestnanec Predávajúceho, alebo príslušný zamestnanec pošty s Kupujúcim Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je Kupujúci povinný uplatňovať reklamáciu mailom na lestech@lestech.sk
Ochrana osobných údajov
Pri komunikácii s Vami sa nevyhneme spracúvaniu Vašich osobných údajov,
jedná sa najmä o ich získavanie a následné uchovávanie pre našu ďalšiu spoločnú komunikáciu.

Zaväzujeme sa Vám preto, že tieto získané informácie neposkytneme na spracúvanie inému prevádzkovateľovi alebo inému zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho sprostredkovateľovi. Zaväzujeme sa Vám, že neumožníme prístup k týmto informáciam inej právnickej alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so získavaním a uchovávaním údajov o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom).

Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.lestech.sk prehlasuje a zaväzuje sa, že bez súhlasu neposkytne osobné údaje tretím osobám.

Zároveň plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, v prípade podnikateľa Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH - sú nevyhnutné a potrebné k tomu, aby sme vám mohli dodať objednaný tovar alebo službu, za účelom vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov a za účelom starostlivosti o zákazníka za účelom vybavenia reklamácie. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy a zákonných povinností prevádzkovateľa internetového obchodu vyplývajúcich z platných daňových predpisov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Doba uchovávania údajov je v zmysle zákonných predpisov 5 - 10 rokov.


Vašu emailovú adresu používame na komunikáciu s Vami ako zákazníkom o potvrdení a vybavení objednávky, doručení objednávky, doručení všetkých informácií k objednávke. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Vaše platobné údaje používame pre technické zabezpečenie platby za objednaný tovar. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

V prípade, že zákazník odmietne poskytnúť svoje osobné údaje nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu, zmluvu nie je možné uzatvoriť.